Stage doen?

De Moeve vzw krijgt regelmatig de vraag van studenten of het mogelijk is om stage te lopen binnen onze organisatie. Wij gaan graag in op vragen rond stages, maar kunnen slechts een aantal studenten per jaar verder helpen.

We bieden zowel ruimte voor tweede- als derdejaars stages hoger onderwijs waarbij er gewerkt wordt rond één van onze thema’s.De Moeve vzw engageert zich ertoe samen met de stagiairs te komen tot een haalbaar stageplan, waarbij in sterke mate rekening gehouden wordt met de leerdoelen van de stagiair zelf.

Een stage aanvragen doe je via het formulier op onze website.
Wij gaan enkel van start met weldoordachte stagevoorstellen.

Thema: Inclusie

Onze werking staat open voor iedereen. We zetten actief in op een werking waar jongeren met een verschillende sociaal culturele achtergrond aan bod komen en dezelfde kansen krijgen.

We leggen de brug van jeugdwerk naar welzijnswerk en doorspekt met veel cultuur.

Superdiversiteit is tendens die de hele samenleving beïnvloed, maar hoe gaan we er lokaal mee om? Welke antwoorden zijn relevant voor ons werkgebied?

Omdat we steeds vraaggericht werken zal het betrekken van jongeren met een andere achtergrond ook de werking en het activiteitenaanbod veranderen. We moedigen deze verandering aan.

Concrete thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Noden en behoeften van jongeren detecteren en ermee aan de slag gaan: Hoe zorgen we ervoor dat we divers-sensitief te werk gaan?Hoe maak je een jongerenwerking die open staat voor werkvormen en activiteiten die vertrekken vanuit een diverse groep. Hoe vernieuwen we vanuit deze behoeften.

 • Uitwerken van een buddyproject voor anderstalige nieuwkomers. Nederlandstalige jongeren worden opgeleid tot coach en worden nadien gekoppeld aan een nieuwkomer.

 • Kansarmoede bij jongeren. Gebruik de expertise en contacten van andere lokale organisaties die rond dit thema werken om een aantrekkelijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod uit te werken. Werk methodieken uit om de opgebouwde expertise in de werking te verankeren en bruggen te slaan tussen de verschillende actoren.

Thema: Vrijwilligerswerk

Zin om je onder te dompelen in de wereld van de vrijwilligers? De Moeve organiseert een jeugdhuiswerking die volledig draait op vrijwilligers daarnaast is er ook het project voor creatieve expressie Artafact. Vrijwilligers hebben steeds meer opties waartussen ze moeten kiezen om hun tijd aan te besteden. De economische realiteit van onze maatschappij zet het vrijwillig engagement sterk onder druk. Hierdoor is het belangrijk dat we niet blijven vasthouden aan oude methoden. Allicht zullen we onze verwachtingen moeten bijstellen. Relevant zijn voor de vrijwilligers is enkel mogelijk als ons aanbod nuttig, leuk en werkbaar is.

Concrete thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 •  Veranderingen binnen de jeugdsector detecteren en hierop inspelen vanuit het vrijwilligerswerk: de omschakeling van langdurige engagementen met een vaste groep naar tijdelijke samenwerkingsverbanden, verschuiving van fysieke naar digitale ontmoetingsplaatsen, de rol van jeugdhuizen als middenveldspeler die met uitdagingen zoals migratie en werkloosheid wordt geconfronteerd, de rol die jongeren binnen de markt (moeten) spelen: consument – ondernemer – prosumer.

 • Vrijwilligerswerk en superdiversiteit. De tendens van de steeds diversere samenleving is voor de jongeren die ermee opgroeien een vaststaand feit. Welke invloed heeft dit om een jongerenwerking en hoe wordt er ruimte gemaakt voor verandering? Hoe betrek je mensen met zeer uiteenlopende achtergronden, interesses en gewoonten als vrijwilligers of deelnemer?

 • Het uitwerken en organiseren van vormingen voor vrijwilligers: grenzen stellen, hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie, hoe ga ik om met slecht nieuws, naar waar kan ik mensen met een vraag of probleem doorverwijzen, …

 • Het uitwerken van waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers

 • Het uitwerken van methodieken en tools die kunnen worden gebruikt tijdens intervisiemomenten met vrijwilligers

 • De bevindingen van vrijwilligers die zich al inzetten binnen De Moeve verzamelen en aanbevelingen doen in functie van het vormings- en waarderingsbeleid

Uiteraard staan we open voor je eigen suggesties.

Thema: Ondernemerschap

Bij al onze activiteiten stimuleren we jongeren om initiatief te nemen en om hun dromen te verwezenlijken. Een goed inzicht in de eigen talenten en zwaktes, kennis van de omgeving waarbinnen ze hun droom willen manifesteren en voldoende moed hebben om door te zetten is essentieel. Heb je zin om jongeren te versterken in hun ondernemerschap? Wil je hen helpen om hun droom klaar te maken voor de vrije markt?

Concrete thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Het organiseren van een traject dat bestaat uit vorming, coaching, netwerken en toonmoment.
 • Uitwerken van een evenement waar verschillende jonge makers / ondernemers aan kunnen deelnemen. (vb marktje, festival
 • Jobbeurs met netwerkmoment uitwerken.

Thema: Artistieke Expressie

Een jeugdhuis is een veelzijdig, laagdrempelig huis in een lokale context waar veel jongeren samenkomen en diverse activiteiten plaatsvinden. Het maakt het een logische uitvalsbasis om met jongeren rond kunst te werken.

De Moeve vindt dat elke jongere moet kunnen genieten van kunst en cultuur. We willen ze stimuleren met projecten waarbij jongeren culturele ervaringen kunnen opdoen. Zo bouwen ze vaardigheden, kennis en attitudes op om met kunst en cultuur om te gaan en worden ze uitgedaagd om als sterkere persoon in het leven te staan. Uit onderzoek blijkt dat actieve, receptieve en reflectieve kunstbeleving positieve effecten hebben op jongeren. Zo bouwen ze hun brein om tot hun eigen creatieve gereedschapskist met volgende tools: sociale vaardigheden, teamgericht, mogelijkheid tot het aanvaarden van onzekerheden, flexibel werken, observatie, doorzettingsvermogen, open staan voor meerdere oplossingen, visionaire denkwijze

Concrete thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Opzetten van een workshopreeks rond een toegevoegde thema of techniek
 • Organiseren van een site specifieke ingreep met jonge artiesten
 • Therapeutische crea sessies voor maatschappelijk kwestbare jongeren
 • Begeleiden van organisatoren van Broeihaard kunstenfestival
 • Broeihaard warmt op organiseren

Je hebt besloten dat je geïnteresseerd bent in een stage bij de Moeve? Geweldig, want dat is een ware win-win situatie: jij kunt je kennis en vaardigheden uit je universiteits- of hogeschoolopleiding omzetten in de praktijk. Tegelijkertijd kunnen wij jouw talent ontdekken.

Book now

Select the date

People

Complete your reservation